زِدپـدیا

رسانه شناخت نسل زد

تعریف نسل زد, کسب و کار نسل زد